Parodos

Dr. Jonas Šliūpas: lietuvių tauta kitąkart ir šiandien...

˯Aprašymas

Dr. J. Šliūpas 1883 m. tapo pirmojo nelegalaus lietuviško mėnraščio „Aušra“, Martyno Jankaus leisto Mažojoje Lietuvoje, steigėju ir redaktoriumi. Dėl Prūsijos valdžios persekiojimų 1884 m. jis turėjo palikti šį darbą ir kraštą. Atvykęs į Ameriką, leido bei redagavo lietuviškus laikraščius: „Uniją“, „Lietuviškąjį balsą“, „Apšvietą“, „Naują gadynę“, ir žurnalą „Laisvoji mintis“ (1910–1915). Juose spausdino savo straipsnius, recenzijas. Garsėjo savo paskaitomis Amerikos lietuviams (pats jas vadino „prakalbomis“), nes turėjo puikų oratoriaus talentą, kalbėjo vaizdingai, įtaigiai.