Parodos

„Tiesus ir teisingas“. Jurgiui Jankui – 110

˯Aprašymas

„Gimiau Biliūnų kaime (trobelninkų Simono ir Veronikos Noreikaitės šeimoje), Skėmių valsčiuje, Šiaulių apskrity. Ta dūminė trobelė, kai 1944 metų vasarą atvykau motinai ir broliui pasakyti sudiev, dar tebestovėjo. Sulinkusi, pasmegusi, bet tebestovėjo.“

Tokiais žodžiais prasideda Jurgio Jankaus autobiografija. Rašytojas gimė 1906 m. rugpjūčio 9 d. (liepos 27 d.). Mokėsi Baisogalos pradžios mokykloje, Šeduvos progimnazijoje, Kėdainių ir Šiaulių mokytojų seminarijose. Daugiau kaip dešimtmetį dirbo kaimų mokyklose Girkalnyje, Surmantuose, Raudonėje, Julijanavoje. 1941 m. Jankus (jau su šeima) persikėlė į Kauną ir dirbo miesto savivaldybėje referentu kultūros reikalams, vėliau Kauno Jaunajame teatre dramaturgu. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 1950-aisiais – į JAV. Apsistojo Ročesteryje (Niujorko valstija). Ten dienomis dirbo fabrike, o rašydavo vakarais ir naktimis. Jankus rašė: „Jei nebūčiau turėjęs šeimos, tikrai nebūčiau niekur traukęsis. Žmona viena su vaikais trauktis nesutiko, aš neturėjau širdies juos traukti į bėdą kartu su savimi. Nebuvo lengva. Nežinojom, kas laukia, bet žinojom, kas laukia pasilikus. Tai išėjom paskutinę dieną. 1944 m. spalio mėn. 9 dieną ties Smalininkais perėjom sieną.“

Rašytojo talentas pasireiškė dar jaunystėje. Bendradarbiavo periodinėje spaudoje: „Trimite“, „Žiburėlyje“, „Ateityje“, „Židinyje“, „Dienovidyje“, „Aiduose“, „Žiburiuose“ ir kt. Gyvendamas Lietuvoje 1938 m. išleido pirmuosius trilogijos „Mokytojo palikimas“ kūrinius: „Egzaminai“ bei „Be krantų“. Trečiasis – „Jeronimas“ – liko neišleistas, o rankraščio likimas nežinomas.

1942 m. „Žiburėlyje“ pasirodė vaikams skirta apysakaitė „Vientautų berniukai“, kurioje atskleistos stalinizmo represijos. Būtent dėl šio kūrinio Laisvės alėjoje sutiktas nepažįstamasis patarė išvykti.

Didžioji dalis kūrybos išleista išeivijoje. Iš viso yra išleista apie dvidešimt rašytojo knygų.

1991 m. rudenį rašytojas pirmą kartą po daugelio metų atvyko į Lietuvą, po metų apsilankė dar kartą. Čia buvo surengtas ne vienas susitikimas, kuriais jis labai džiaugėsi.

Jurgis Jankus mirė 2002 m. birželio 12 d. Palaidotas Ročesteryje.

 

Parengta pagal:

 

Baisogala / [vyriausiasis redaktorius sudarytojas Jonas Linkevičius]. – Vilnius: Versmė, 2009. – (Lietuvos valsčiai) Egzodo rašytojai: autobiografijos / [parengė A. T. Antanaitis, A. Mickienė]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994 Jurgis Jankus, 1906-2002 / [sudarytoja ir teksto autorė Daiva Bumblauskaitė]. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006