Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

 • logo12.jpg

  Parodos logotipas.

  Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Česlovas Laurinavičius, rašydamas apie P. Klimo nuopelnus Lietuvai, teigė:<...> Dėl savo neeilinių gabumų, o gal ir dėl palankiai susiklosčiusių aplinkybių jis pateko tarp tų lietuvių politinių veikėjų, kuriems teko laimė ir garbė iškelti Lietuvos nepriklausomybės idėją ir ją įkūnyti. Nors tarp tų „sprendžiančiųjų asmenų“ P. Klimas buvo jauniausias – į Lietuvos Tarybą išrinktas teturėjo 26-erius metus,– tačiau jo nuopelnai kuriant Lietuvos valstybę ypatingi. Savo istoriniais tyrinėjimais P. Klimas nustatė lietuvių daugumos gyvenamą teritoriją, t. y. pagrindė vadinamąjį tautinį-etnografinį principą, kuriuo remiantis praktiškai tapo galimas Lietuvos valstybės atkūrimo idėjos įgyvendinimas.<...>

  Laurinavičius Č. Komentaras Petro Klimo atsiminimams // Klimas P. Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Vilnius: Mintis, 1991. p. 182.

 • logo12.jpg

  Parodos logotipas.

  Lietuvos diplomatas Albertas Gerutis (prieškario Lietuvos užsienio reikalų ministerijos darbuotojas, Lietuvos pasiuntinys Šveicarijoje) savo monografijoje apie P. Klimą rašė:<...> Per delegacijos pasitarimus savybėje Petro Klimo reikštoji nuomonė visada būdavo svari, originali, pagrįsta geru svarstomojo klausimo pažinimu.<...> Iš jo kalbos sklido nepaprastai gyvas intelektas bei neeilinis apsiskaitymas. Sritis, kurioje jis jautėsi kaip tikras suverenas, be abejojimo, buvo istorija.<...> Būdamas pasikalbėjimų su Petru Klimu dalyviu, nesunkiai galėjau įsivaizduoti, kodėl mūsų pasiuntinys sugebėjo Paryžiuje užimti išskirtinę padėtį, neproporcingą Lietuvos valstybės tarptautiniam svoriui.<...>

  Gerutis A. Petras Klimas: valstybininkas, diplomatas, istorikas, kankinys. Cleveland (Ohio): Viltis, 1978. p. 6–7.

 • logo12.jpg

  Parodos logotipas.

  Lietuvos istorikė, humanitarinių mokslų daktarė Aldona Gaigalaitė, parašiusi P. Klimo atsiminimų knygos recenziją, nurodė, kad P. Klimas savo politiniais įsitikinimais yra XIX a. pabaigos aušrininkas, artimas J. Tumo-Vaižganto, gen. A. Bulotos požiūriui į tautą, kaip į vieningą visumą, nesuskaldytą politinių partijų ar grupuočių, kuris niekuomet neniekino kitų pažiūrų lietuvių politikų, stengėsi pateisinti jų visų veiklą, jei tik jie siekė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimo. Jos nuomone, kaip istorikas P. Klimas – pozityvistas.

  Lietuvos istorijos metraštis / A. Gaigalaitės recenzija P. Klimo kn. Iš mano atsiminimų. Vilnius, 1981, p. 152.

 • logo12.jpg

  Parodos logotipas.

  Lietuvos istorikas, diplomatas prof. Alfonsas Eidintas rašė:<...> P. Klimas nuėjo ilgą ir kūrybingą gyvenimo kelią. Sunkus jo likimas buvo panašus į visos lietuvių tautos likimą. Kaip valstybininkas jis visas jėgas skyrė valstybės atkūrimui, Lietuvos tarptautinių pozicijų stiprinimui, neslėpdamas priešiškumo jos griovėjams. Vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signataras tautai, valstybei, jos idealams liko ištikimas iki paskutinės savo gyvenimo dienos.<...>

  Eidintas A. Petras Klimas – istorikas ir valstybininkas // Klimas P. Iš mano atsiminimų. Vilnius: Lietuvos enciklopedijų red., 1990. p. 402.