Parodos

Vytautas Antanas Dambrava: „Politika – artimo meilės vykdymas“

 • Teisininkas1_m.jpg

  „Mūsų žinios“. Salzburg, 1946, nr. 37, p. 12.

  „Buvau pirmas studentas pokario lietuvis, gavęs doktoratą ir vienintelis – teisės mokslų. Mano disertacija buvo dedikuota motinai – Meiner Mutter in Sibirien [vok. Mano motinai Sibire].“

  (V.  A. Dambrava)

 • Teisininkas2_m.jpg

  Vytautas Antanas Dambrava. Teisingumo principai. Kaunas: „Į laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 1995.

  „Teisingumas yra pirmoji socialinių institucijų vertybė, kaip tiesa yra pirmoji minties ir protavimo sistemų vertybė. Teisės teorija, nežiūrint kaip elegantiškai ji būtų sudaryta, kokia ekonomiška bebūtų, turi būti atmesta ir pakeista, jeigu ji prasilenkia su tiesa. Lygiai taip pat ir įstatymai bei institucijos, nežiūrint kaip veiksmingai jie dirbtų, kokie patrauklūs atrodytų, privalo būti reformuojami ar panaikinti, jeigu jie yra neteisingi.“

  (V. A. Dambrava)

 • Teisininkas3_m.jpg

  Vytautas Antanas Dambrava. Atverkime duris teisingumui. Kaunas: „Į Laisvę“ fondo Lietuvos filialas, 2000.

  „Prisimenu praėjusių metų Kūčių naktį Vatikane, Švento Petro bazilikoje. Prieš atverdamas bronzines Šventųjų metų duris, Popiežius Jonas Paulius II lotyniškai intonavo psalmę: „Atverkite man teisingumo vartus, kad pro juos praėjęs padėkočiau Viešpačiui“.

   

  Šioji psalmė aidėjo pasaulio katedrose ir bazilikose, simbolizuodama žmonijos teisingumo ilgesį. Ji buvo kartojama ir Lietuvoje. Pirmoji psalmė, vedanti Bažnyčią į neramų trečiojo tūkstantmečio pasaulį.

   

  Pirmasis žmonijos – ir mūsų tautos – uždavinys šiandien ir yra atverti teisumo duris, atsiverti teisingumui.“

  (V. A. Dambrava)