Parodos

Eduardas Volteris. Gyvenimas dokumentuose

˯Aprašymas

Pats ankstyviausias iki šiol žinomas leidimas vykdyti archeologinus tyrimus dabartinės Lietuvos teritorijoje buvo išduotas E. Volteriui 1888 metais. 1888 ir 1889 metais jis vyko į ekspedicijas Vilniaus ir Kauno gubernijose. Jų metu buvo ištyrinėta daugelis pietų Lietuvos V-XVII a. kapinynų ir piliakalnių. Prie archeologinių tyrinėjimų E. Volteris grįžo jau gyvendamas Lietuvoje. 1919 m. sudarius Valstybinę archeologinę komisiją, jis tapo jos nariu, o 1920 m. išrinktas pirmininku. Nuo 1926 m. E. Volteris tyrinėjo Dovainonių kapinyną, Apuolės piliakalnį ir kapinyną, Kauno pilį, Lapių senkapį, Pašušvio, Guronių, Viešvilės, Smilgelių, Šlienavos, Mazūrų, Juozaičių kapinynus, žvalgė Lapių, Laumėnų akmens amžiaus gyvenvietes, Gotasverderio piliavietę. Gausi tyrinėjimų medžiaga buvo skelbiama periodiniuose leidiniuose, pranešimuose bei mokslo darbuose. 1920 m. sausio 23 d. E. Volteris išrenkamas Kauno miesto muziejaus direktoriumi. Vadovaudamas muziejui daugiausiai dėmesio skyrė numizmatikai, Kauno istorijai, archeologiniams radiniams, rūpinosi vertingų knygų įsigijimu. Paminėtina ir E. Volterio veikla paminklosaugos srityje. Dar 1918 m. prie Vyriausiosios lietuvių tarybos Petrograde suburta profesoriaus vadovaujama komisija pradėjo registruoti į Rusiją išvežtas Lietuvos kultūros vertybes. Būdamas Lietuvos centralinio knygyno vedėju, jis siuntė raštus į istorinį muziejų Maskvoje, į Vitebską, Mogiliovą su prašymais grąžinti prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir anksčiau išvežtas knygas, rankraščius ir kitas vertybes. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijai buvo pateiktas ne vienas E. Volterio parengtas projektas kaip inventorinti, tyrinėti, saugoti ir prižiūrėti krašto kultūros paminklus.