Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

 • 1.jpg

  Aloyzas Baronas LRD pirmininko pareigas ėjo nuo 1966 iki 1969 metų. A. Gulbinsko nuotraukoje – A. Baronas „Draugo“ redakcijoje.

  1965 metais LRD nariams nusprendus organizacijos valdybą iš Los Andželo perkelti į Čikagą, naujos valdybos pirmininku tapo daugiausiai balsų gavęs kandidatas – rašytojas Aloyzas Baronas. Nors 1966 m. rugpjūčio 31 d. laiške Stasiui Santvarui prisipažino labai nenoromis užsidėjęs „tą pirmininko kepurę“, A. Baronas, tuo metu dirbęs ir laikraščio Draugas redaktoriumi (1955–1980), LRD pirmininku išbuvo nuo 1966 iki 1969 metų pabaigos. Kitais valdybos nariais tapo: Povilas Gaučys – vicepirmininku, Albinas Valentinas – sekretoriumi, Anatolijus Kairys – iždininku ir Jeronimas Ignatonis – nariu.

 • 2.jpg

  JAV LB pirmininko J. Jasaičio laiškas A. Baronui, 1966 m. vasario 26 d.

  Viena iš pirmųjų naująjį LRD pirmininką pasveikino JAV lietuvių bendruomenė. Jos pirmininkas Jonas Jasaitis, paminėjęs nedžiugią lietuviškos raštijos padėtį išeivijoje, mažėjant lietuviškų knygų skaitytojų skaičiui ir visuomenei vis mažiau vertinant lietuvį rašytoją, laiške A. Baronui užtikrino JAV LB paramą naujai valdybai.

 • 3.jpg

  Rašytojos Nijolės Jankutės-Užubalienės prašymas tapti LRD nare, 1966 m. spalio 17 d.

  Nors tuo metu lietuvių rašytojų amžiaus vidurkis išeivijoje buvo apie 60 metų, LRD ir toliau išliko prestižine organizacija išeivijoje, traukusi ne vieną jaunąjį lietuvį rašytoją. A. Barono kadencijos laikotarpiu norą tapti naujais organizacijos nariais pareiškė net septyni rašytojai: Kazys Almenas, Česlovas Grincevičius, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Pranas Lembertas, Andrius Norimas-Mironas, Danguolė Sadūnaitė-Sealey ir Rafaelis Sealey.

 • 4ab.jpg

  Vydūnisto A. Krauso laiškas A. Baronui dėl ketinamų išleisti 10 Vydūno raštų tomų, 1967 m. balandžio 20 d.

  1967 metais balandžio 20 dieną į LRD pirmininką laišku kreipėsi po karo į Australiją emigravęs ištikimas Vydūno mokinys ir pasekėjas Antanas Krausas. Laiške jis prašo A. Barono, kaip LRD pirmininko, atsiųsti jam spaudoje dar nepaskelbtus dr. Vydūno rankraščius bei dienynus, kuriuos jis norėtų paskelbti jo planuojamuose išleisti Vydūno raštuose. Kaip matyti iš A. Krauso laiško, Vydūnui mirus, visi jo rankraščiai 1953 metais perduoti LRD.

 • 5ab.jpg

  Stasio Santvaro laiškas dėl Fausto Kiršos palikimo ir planuojamų išleisti jo raštų (data nenurodyta).

  Tuo pat metu panašus susirašinėjimas tik dėl 1964 metais Bostone mirusio Fausto Kiršos kūrybinio palikimo vyko ir tarp LRD bei Stasio Santvaro. Santvaras, vienas iš dviejų F. Kiršos testamento vykdytojų (antrasis – Juozas Kapočius), laiške A. Baronui teiraujasi, kokius F. Kiršos raštus LRD ketina paskelbti, ir prašo LRD pagalbos sprendžiant F. Kiršos piniginius palikimo reikalus. S. Santvaro suredaguota F. Kiršos knyga Palikimas pasirodė 1972 metais, LRD vadovaujant naujam pirmininkui Leonardui Andriekui.

 • 6.jpg

  LRD pareiškimas laikraščio „Chicago Tribune“ redakcijai dėl 1968 m. įvykių Čekoslovakijoje, 1968 m. rugsėjo 3 d.

  Matyt, stokodamas laiko, A. Baronas mažai kreipė dėmesio į draugijos vidinę tvarką, mažai paisė organizacijos statuto. Jo nuomone, svarbiausia LRD pirmininko užduotis buvo rūpestis einamaisiais, su literatūra susijusiais reikalais bei santykiais su amerikiečių spauda ir literatūros atstovais. Su pastaraisiais jo vadovaujama valdyba išties palaikė gana glaudų ryšį. 1968 metų rugsėjo 3 dieną LRD valdyba kreipėsi į Čikagoje leidžiamą laikraštį Chicago Tribune, prašydama paviešinti atsišaukimą dėl Čekoslovakijos įvykių ir jų metu suimtų 11 čekų rašytojų. Tuometinė LRD valdyba taip pat rekomendavo keletą lietuvių rašytojų į amerikiečių ruošiamą vaikų literatūros antologiją. Iš pasiūlytų penkių lietuvių leidinio redaktoriai pasirinko vieną – Vytautą Tamulaitį.

 • 7.jpg

  Paskutinis, septintasis, A. Barono vadovaujamos valdybos biuletenis „Pranešimas“.

  A. Barono vadovaujamos valdybos kadencijai baigiantis 1969 metų vasario mėnesį, dėl naujos valdybos sudarymo kreiptasi į Niujorke gyvenusius LRD narius. Apie nuveiktus valdybos darbus ir einamuosius reikalus rašoma paskutiniame 1969 metų gruodžio 13 dieną išleistame LRD biuletenyje Pranešimas