Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

 • 1.jpg

  Benediktas Babrauskas LRD vadovavo 1951–1958 metais. V. Maželio nuotr.

  Draugijos pirmininkavimo vairą 1951 metais į savo rankas paėmęs rašytojas Benediktas Babrauskas šias pareigas ėjo iki 1958 metų. Pasak dr. Žydronės Kolevinskienės, B. Babrausko vadovaujama LRD reiškėsi ypač aktyviai: jo kadencijos metais išleisti Vydūno, Vinco Krėvės, Vaižganto raštai, išspręsti Jurgio Savickio palikimo ir palaikų reikalai, pastatyti paminklai Vydūnui ir Juozui Kruminui.

  Pasiklausykite ištraukos iš B. Babrausko kalbos LRD literatūros premijos įteikimo iškilmėse 1958 metais: https://soundcloud.com/lituanika/benedikto-babrausko-kalba-lrd-premiju-iteikime

 • 2abxxx.jpg

  Bernardo Brazdžionio ir Sofijos Barcus sveikinimai B. Babrauskui LRD 20-mečio proga.

  1952-siais draugija minėjo 20 metų sukaktį nuo organizacijos įkūrimo. Ta proga LRD pirmininkas sulaukė ne vieno sveikinimo iš organizacijos skyrių, narių bei žymių visuomenės veikėjų. Bernardas Brazdžionis, tuo metu ėjęs Bostono lietuvių rašytojų klubo pirmininko pareigas, laiške B. Babrauskui palinkėjo kūrybinės laisvės ir didybės dvasios, kovojant dėl krikščionybės, žmoniškumo ir demokratijos idealų. Žymi JAV lietuvių veikėja, Čikagos lietuvių radijo laidos vedėja Sofija Barcus draugijos jubiliejaus proga atsiuntė telegramą.

 • 3.jpg

  LRD biuletenio, pradėto leisti draugijai vadovaujant B. Babrauskui, ketvirtasis numeris, 1954 metai.

  Pirmininkaujant B. Babrauskui, LRD pradėjo leisti biuletenį Lietuvių Rašytojų Draugijos pranešimai, kuriame dalintasi informacija apie einamuosius draugijos reikalus. Iki jo kadencijos 1958 metais pabaigos iš viso išleisti 26 biuleteniai.

 • 4.jpg

  1954 metų LRD valdybos posėdžio protokolas.

  B. Babrausko vadovavimo metu nemažai jos narių pasitraukė ar buvo pašalinti iš organizacijos. 1953 metais iš draugijos pašalintas Antanas Škėma, 1954-siais pasitraukia Marius Katiliškis, 1956-siais – Kostas Ostrauskas. 1957 metais B. Babrausko vadovaujamos draugijos nariu atsisako būti Antanas Kėkštas, 1958 metais iš LRD išstoja Petronėlė Orintaitė. Panašiu metu iš draugijos išprašyta ir Sonė Pipiraitė-Tomarienė už knygos vaikams išleidimą okupuotoje Lietuvoje. Narių pasitraukimą atspindi ir LRD archyvai. Štai 1954 metų rugpjūčio 8 dieną įvykusio LRD valdybos posėdžio protokole rašoma, kad valdyba priėmė dviejų narių – St. Būdavo ir M. Katiliškio – išstojimą, apie kurį pastarasis paskelbė viešai, spaudoje.

 • 5.jpg

  Diplomato, visuomenės veikėjo Antano Trimako atsakymas LRD pirmininkui B. Babrauskui (1957 m. sausio 5 d.).

  Išlikę draugijos dokumentai rodo, jog, pirmininkaujant B. Babrauskui, ketinta leisti leidinį Lietuviai rašytojai. Apie tokį leidinį užsimena diplomatas, visuomenės veikėjas Antanas Trimakas 1957 metų sausio 5 dienos laiške LRD pirmininkui, kuriame jis dėkoja už kvietimą dalyvauti leidinyje ir apgailestauja, jog kvietimo, deja, turįs atsisakyti. Turimomis žiniomis, ketinimas išleisti Lietuvių rašytojus nebuvo įgyvendintas.

 • 6.jpg

  Skelbimas apie LRD 1956 metų premijos įteikimą Jurgiui Savickiui.

  LRD, vadovaujama B. Babrausko, padėjo sprendžiant Prancūzijoje gyvenusio Jurgio Savickio palikimo ir palaikų reikalus. Maža to, nuspręsta 1956 metų literatūros premiją paskirti tuo metu jau mirusiam J. Savickiui. Tai vienintelis kartas, kai LRD premija paskiriama mirusiam rašytojui.

 • 7abx_.jpg

  Balio Sruogos mirties 10-mečio programa. Dr. Vandos Sruogienės ranka užrašytas vokas, adresuotas draugijos pirmininkui B. Babrauskui.

  1957 metų gale LRD Čikagoje, Jaunimo centre, surengė Balio Sruogos mirties 10-mečio minėjimą, kuriame perskaitytas Jurgio Blekaičio parengtas pranešimas „Balio Sruogos kūrybos bruožai“, buvo skaitomos B. Sruogos kūrinių ištraukos, skambėjo muzika, vyko paroda.