Parodos

Lietuvių rašytojų draugija: septynių dešimtmečių istorija

 • 1.jpg

  1998 m. LRD pirmininku pirmą kartą tapo moteris – rašytoja Stasė Petersonienė.

  1998 metais LRD istorijoje pirmą kartą valdybai ėmė vadovauti moteris. Tų metų gegužės 30 dieną įvykusiame naujos valdybos posėdyje pirmininke išrinkta Stasė Petersonienė, sekretore – Daiva Karužaitė, iždininku ir archyvaru – Stasys Džiugas, ryšiams su angliškai rašančiais lietuviais rašytojais – Aušra Kubiliūtė-Daulienė, informaciniams reikalams – Nijolė Jankutė-Užubalienė, o Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis tapo valdybos nariu.

 • 2_.jpg

  Naujos LRD valdybos straipsnis „Lietuvių rašytojų draugijos metmenys“ laikraštyje „Draugas“, 1998 m. liepos 25 d.

  Naujoji valdyba savo veiklos pagrindiniais uždaviniais pasidalijo su Amerikos lietuvių visuomene, 1998 metų liepos 25 dienos laikraščio Draugas priede „Mokslas. Menas. Literatūra“ paskelbdama straipsnį „Lietuvių rašytojų draugijos metmenys“. LRD pirmininkė išskyrė septynis svarbiausius valdybos tikslus: skatinti literatūros renginius vietos bendruomenėse; raginti rašytojus patiems rūpintis savo kūrybos išleidimu; sutvarkyti LRD archyvą; sudaryti rašytojų laureatų archyvą; rūpintis į draugijos veiklą įtraukti angliškai rašančius lietuvius rašytojus; kasmet rinkti LRD premijos laureatus; ieškoti naujų narių ir toliau bendradarbiauti su Lietuvos rašytojų sąjunga bei kitais literatūriniais sambūriais Lietuvoje.

 • 3.jpg

  S. Petersonienės sveikinimo laiškas LRS, 1998 m. lapkričio 19 d.

  Laikydamasi Drauge duoto pasižadėjimo palaikyti ryšį su Lietuvos rašytojais, naujoji pirmininkė 1998 metų lapkričio 19 dieną laišku kreipėsi į Lietuvos rašytojus, sveikindama juos su suvažiavimu ir linkėdama kūrybingų metų.

 • 4ab.jpg

  1997 m. LRD Literatūrinės premijos įteikimo dr. Alfonsui Šešplaukiui-Tyruoliui programėlė.

  Nors buvęs pirmininkas P. Jurkus viename iš savo laiškų lyg ir suabejojo S. Petersonienės valdybos ambicingu veiklos planu, pastebėjęs apie jos „užmestą platoką barą“, aktyvioji pirmininkė turėjo daug energijos ir pasiryžimo tą barą arti. Nuo pat pradžios jos valdyba ypač Čikagos lietuviškai visuomenei rengė daug literatūros renginių, neapsiribodama jau tradiciniais tapusiais LRD literatūros premijos įteikimais ir „Poezijos dienomis“. Beje, vadovaujant S. Petersonienei, LRD Literatūros premijos pradėtos teikti rašytojams ne už geriausią metų kūrinį, bet už viso gyvenimo kūrybą ir įnašą į lietuvių literatūrą.  

 • 5_.jpg

  LRD ir LRS laiško tuometiniam Lietuvos ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui juodraštis, 2000 m. kovo 17 d.

  2000 metų kovo mėnesį Čikagoje lankantis LRS pirmininkui Valentinui Sventickui, nutarta LRS ir LRD kartu kreiptis į Lietuvos vyriausybę, prašant sumažinti knygų iš Lietuvos siuntimo kainas. Nors į kreipimąsi palankiai atsakė kultūros ministras Arūnas Bėkšta, „deja, – rašoma viename iš LRD valdybos apžvalgų, – nieko konkretaus iki šiol negirdėjome“. 

 • 6.jpg

  S. Petersonienės laiškas, pranešantis apie LRD skiriamą 1 000 JAV dol. auką LRS leidyklai.

  Vis dažniau LRD finansiškai rėmė ir prisidėjo prie Lietuvos rašytojų veiklos. 2004 metais draugijos pirmininkė LRS leidyklai išsiuntė 1 000 JAV dol. čekį, pastebėdama, jog LRD parama rodo, kad „išeivijos rašytojams rūpi, kad Lietuvoje būtų stiprus lietuviškas žodis, ypač grožinė literatūra“. Tais pačiais metais laiške Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Lietuvos istorijos redakcijos vedėjui Vytautui Spečiūnui LRD pirmininkė pranešė, jog jos vadovaujama valdyba nusprendė institutui nupirkti ir padovanoti du Bostone išleistos Lietuvių enciklopedijos komplektus.

 • 7ab.jpg

  2005 metų LRD literatūros premija apdovanotos V. Aurylos knygos „Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra“ (Kaunas: Šviesa, 2002 ir 2003) viršeliai.

  2006 metais pirmą kartą LRD istorijoje organizacijos Literatūros premija už 2005 metus iškeliavo į Lietuvą. Ja apdovanotas prof. Vincas Auryla už dvitomę knygą Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo literatūra.  

 • 8.jpg

  2015 m. LRD Literatūros premijos laureatė Rūta Šepetys su LRD pirmininke S. Petersoniene. Audronės Sidaugienės nuotr.

  Draugija, vadovaujama 2016 metais 100 metų sulaukusios S. Petersonienės, tebegyvuoja iki šių dienų. Vienas iš paskiausių LRD renginių įvyko 2016 metų vasario 6 dieną Čikagos lituanistinėje mokykloje, Jaunimo centre, kur buvo įteikta 2015 metų Literatūros premija. Jos laureatais tapo JAV lietuviai rašytoja Rūta Šepetys ir žurnalistas Raimundas Marius Lapas.