Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

 • gyvenimo_vingiais 001.jpg

  *****

  Slenka metai, dešimtmečiai. Pasislinko ir visas gyvenimas. Nuo kūdikystės, ankstyvos vaikystės iki sulinkusio senio. Visa praslinko 20-ame amžiuje. Neramiausiame visos žmonijos raidos amžiuje. Nė viename kitame amžiuje nežuvo tiek žmonių ir nebuvo tiek kančių. Bet buvo ir daug vilčių, veržimosi, siekių. Nepaprastas technikos išsivystymas. Radijas, televizija, elektroninės skaičiavimo mašinos. Sutrumpėjo atstumai. Per kelias valandas patogiais lėktuvais galima pasiekti tolimiausias pasaulio vietas. Žmogus prasiveržė į kosmosą, tyrinėja Saulės sistemos planetas, nusileido Mėnulyje ir vaikščiojo po jį. O čia pat, greta milijonai žuvusiųjų baisiuose karuose, milijonai nukankintų, numarintų įvairiose mirties stovyklose.

   

  Šitame prieštaravimų amžiuje sunkiu erškėčių keliu žengia mūsų Tėvynė Lietuva. Pirmojo pasaulinio karo degėsiuose skaisčia šviesa nušvito Vasario 16-oji. Prisikėlė Nepriklausoma Lietuva. Ginklus nutvėrę savanorių būriai nubloškė nepalyginamai galingesnius priešus. Radviliškis, Širvintos ir Giedraičiai, Klaipėdos sukilimas. Lietuva – Europos tautų bendrijoje. Sparčiai kyla krašto ekonomika, kultūra. Ir vėl naujos baisingos audros. Antrojo pasaulinio karo išvakarės, didžiųjų grobikų suokalbis. Netrukus žiauri okupacija. Karas, sukilimas, po to nauja okupacija. O paskui ir vėl grįžta senieji okupantai...
  Dešimtmetis beviltiškai narsaus partizaninio karo, šimtai tūkstan
  čių žuvusiųjų, kalinamųjų šiaurės lageriuose, ištremtyje. Ilgi vargo ir veidmainingo melo dešimtmečiai. Ir vis dėlto lietuvybė nežlugo. Ir lietuvių kultūra nepalankiausiomis sąlygomis veržėsi pirmyn. Ir štai kaip koks sapnas atėjo 88-ieji metai. Prasidėjo galingas Naujas Atgimimas. Žmonės pagaliau prabilo laisvai, atvirai ir 90-ųjų kovo 11 d. vėl paskelbta Nepriklausomybė.

  Nors iki visiškos laisvės dar ilgas, sunkus kelias, šitame fone prabėgo ir mano gyvenimas. Panašus į daugelio kitų. Nemažai teko patirti, nemažai svajoti, nemažai ir kentėti. Kad sunkiausius metus pavyko išgyventi, viską atlaikyti, turiu būti dėkingas savo angelui – savo žmonai, kuri mane palaikė, guodė, stiprino, net ir nepakeliamų negandų valandomis sugebėjo suteikti neaprėpiamos Laimės. Šiuose atsiminimuose noriu atkreipti dėmesį į būdingiausius mūsų krašto reiškinius, visą įvairiapusę sudėtingą aplinką, savo meto jaunimo pogrindinę ir kitokią veiklą, kai ką iš vėlesniųjų laikų kultūrinio gyvenimo gairių.

  Šiaip ar taip, atskiro žmogaus gyvenimas vienaip ar kitaip susijęs su viso krašto gyvenimu ir neišvengiamai jį atspindi.

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • Tevai.jpg

  Tėvai : Benediktas Tomaševičius (1879–1942) ir Kristina Daugirdaitė-Tomaševičienė (1888–1943).

   

   

  Stasys Tomonis gimė 1915 metų gruodžio 1 dieną Petrograde, išsilavinusių inteligentų Benedikto ir Kristinos Tomaševičių šeimoje.

   

  ...Paūgėjęs aš su tėveliu dažnai prakalbėdavau ištisas valandas, ypač politikuodamas. Jausdavausi visiškai laisvai, lygiai kaip diskutuodamas su savo amžiaus draugais...  

   

  ...Mama daug skaitė, gražiai tapė...nuo pat mažens buvo sąmoninga Lietuvos patriotė. Domėjosi Lietuvos istorija, kalba, viskuo, kas tik buvo susijęs su Lietuva...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • tomaseviciai.jpg

  Tomaševičiai. Ant tėvo rankų – Stasys (1916 m). 1918 m. su mama.

   

   

   

  1918 metais Tomaševičių šeima grįžo į Lietuvą.

   

   

  ...1918 metų vasarą šeimyna leidosi kelionėn atgal į Lietuvą. Toji kelionė buvo nepaprastai sunki ir pavojinga. Vis tik pavyko laimingai sugrįžti...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • vaikyste14.jpg

  Nerūpestinga vaikystė (1921–1925 m.)

   

   

  ...Spindinti, nerūpestinga vaikystė: buvo vienturtis, jaukioje namų aplinkoje augantis ir mylimas sūnus...

   

  Algimantas Jakimavičius

 • Sveicarija_bendras.jpg

  1927–1929 m. mažasis Stasys Šveicarijoje.

   

   

  1926 m. Stasys Tomonis įstojo į Kauno „Aušros“ gimnazijos antrą klasę. Mokslą teko nutraukti dėl ligos. Susirgęs plaučių tuberkulioze, gydėsi Šveicarijoje. Ten pagilino vokiečių bei prancūzų kalbų mokėjimą.

   

   

  ...Bet man niekas negalėjo prilygti gimtojo krašto grožiui, Šušvės, Girstupio slėniai man buvo šimtus kartų gražesni už įspūdingiausius Alpių vaizdus, savo žmonės, savo kalba brangesnė už viską pasaulyje...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais 

 • gimnazija_bendras.jpg

  Kaunas. Pirmaisiais mokymosi Jėzuitų gimnazijoje metais (1931 m.)

   

   

   

  ...Pradėjęs lankyti gimnaziją, mokiausi labai noriai ir stropiai. Atidžiai klausiausi visko, ką mokytojai sako, užsirašinėjau. Iš pat pradžių pradėjau gauti gerus pažymius. Pirmąjį lietuvių rašinį parašiau geriausiai iš visos klasės...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • baiges_1935m1.jpg

  Baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, su tėvais ir giminėmis (1935 m.)

   

   

   

  ...Teko atsisveikinti su gimnazija. Nepaisant įvairių priekaištavimų, <...>, tenka neabejotinai pabrėžti, jog gimnazija mums labai daug teigiamo davė. Labai išplėtė mūsų kultūrinį akiratį, suteikė daug žinių, įteigė rimtą požiūrį į gyvenimą ir moralės pagrindus. Baigiant gimnaziją, išryškėjo profesijos pasirinkimo problema... 

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • Stasys_Tomonis_1936m.jpg

  Stasys Tomonis 1936 m.

   

   

   

  ...1935 m. rugsėjo 15 d. prasidėjo visai naujas gyvenimo etapas – studento dienos. <...> Nesigailėjau, kad pasirinkau studijuoti teisės mokslus, nors gyvenimas netrukus nubloškė mane labai toli nuo tos srities...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • Jone_ir_Stasys.jpg

  Jonė Sutkevičiūtė (Tomonienė) ir Stasys Tomonis 1935–1937 m.

   

   

   

  ...1935 m. rudens pradžioje mano gyvenime įvyko itin lemtingas posūkis. Susitikau savo būsimą žmoną, brangiausiąją gyvenimo draugę. Be jos aš nebūčiau išgyvenęs vėlesnių metų sunkių išbandymų...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • skautas.jpg

  Stabtelėjimas kelionėje į Kuršių marias su jūrų skautais (1937 m.)

   

   

   

  ...1936 metų ankstyvą rudenį buvau Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisės mokslų fakulteto antrojo kurso studentas, skautų korporacijos „Vytis“ senjoras.<...> Mūsų studentų būrelį, keletą draugų, jau senokai pradėjo dominti vandens sportas, galimos kelionės vandeniu, pradėjo dominti jūra.<...> Ėmėme galvoti apie jūrų skautus...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • teisiu_fakultetas.jpg

  Vytauto Didžiojo universiteto 16-oji teisininkų laida (1939 m.)

   

   

  1939 metų vasarį atlietuvino savo pavardę, Vytauto Didžiojo universiteto diplomą gavo ne kaip Stasys Tomaševičius, o kaip Stasys Tomonis.

 • tituliner.jpg

  *******

   

   

  1939-10-01    Vytauto Didžiojo universiteto Baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso katedros jaunesnysis asistentas 

  1939-11-19     vedė  Jonę Sutkevičiūtę 

  1940-01-28     su žmona persikėlė gyventi į Vilnių 

  1940-08-28     gimė  sūnus Mindaugas 

  1940 rugsėjis – 1943-03-15  Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas 

  1941-06-14       tėvai išvežti į Sibirą, atskirti vienas nuo kito, abu žuvo tremtyje 

  1943–1946       dirbo Geležinkelių valdyboje, Gyvulių žaliavų paruošų respublikinėje kontoroje, Vyriausiosios kuro valdybos Tiekimo ir realizavimo kontoroje,kaip vertėjas pradėjo bendradarbiauti su Valstybine grožinės literatūros leidykla 

  1944-11-16       gimė duktė Jūratė 

  1946-04–1948  Valstybinės grožinės literatūros leidyklos redaktorius 

  1948-03-15       pradėjo dirbti Centrinėje valstybinėje bibliotekoje Kaune (vėliau – Valstybinė respublikinė, nuo 1989 m. – Nacionalinė  Martyno Mažvydo biblioteka) 

  1949-01-29       gimė duktė Giedrė

 • Darbo_kabinete_Kaune_apie_1949.jpg

  Buvusioje Valstybinėje respublikinėje bibliotekoje Kaune, kurioje S. Tomonis dirbo 1948–1963 m., darbo kabinete kartu su P. Freidheimu (apie 1949 m.)

   

   

  ...Apie bibliotekas tuo metu mažai tenusimaniau, bibliotekininko darbas man atrodė mažai reikšmingas. <...> Kursuose buvo supažindinta su visais pagrindiniais bibliotekos darbo procesais, knygų komplektavimu, katalogavimu, klasifikavimu, skaitytojų aptarnavimu. Mane itin domino bibliografinis darbas, su kuriuo supažindino V. Steponaitis. Kursuose buvo paliesta ir bibliotekų istorija, aiškinamas bibliotekų vaidmuo kultūriniame visuomenės gyvenime. Jau kursuose įsitikinau, kad bibliotekos vaidmuo yra kur kas didesnis, negu anksčiau man atrodė...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

   

   

   

   

   

   

   

 • exlibris.jpg

  Ekslibrisas.

   

   

   

  1953 01 16 Stasys Tomonis tapo Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėju.

   

  ...Vilniaus universiteto absolventų, įsigijusių bibliotekininko-bibliografo specialybę ir paskirtų į Respublikinę biblioteką, beveik visų svajonė – dirbti Bibliografijos skyriuje. Pirma, tai vienas iš įdomiausių bibliotekos darbų, ir antra, galbūt tai svarbiausia, kad šiam skyriui vadovavo S. Tomonis. Jis iš visos širdies stengėsi savo patirtį bei žinias perteikti mums, mažiau žinantiems...

   

  Paulė Mikelinskaitė. Negalime pamiršti

 • Nacbiblioteka.jpg

  Valstybinė respublikinė biblioteka (nuo 1989 m. – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka).

   

   

  Intensyviai augant leidinių fondams, didėjant skaitytojų srautui bei darbuotojų skaičiui, po kelerių pokario metų Valstybinei respublikinei bibliotekai Kaune pasidarė ankšta. Todėl buvo nutarta ją perkelti į Vilnių, ten pastačius naujus rūmus. 1963 m. per 4 mėnesius į Vilnių buvo pervežta daugiau nei 2 mln. leidinių ir gruodžio 4 d. biblioteka pradėjo veikti.

 • tomonis5.jpg

  Stasys Tomonis posėdyje. Stasys Tomonis dirba.

   

   

   

  ...stengiausi kiek galėdamas nuoširdžiau dirbti lietuviškai kultūrai – ypač bibliografijai, ugdyti bibliografinės-informacinės kultūros įgūdžius visose Kultūros ministerijos bibliotekose...

   

  Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais

 • tomoniai3.jpg

  Stasys ir Jonė Tomoniai (1966, 1965; kartu 1968 m.)

   

   1975-06-29 staiga mirė žmona Jonė Tomonienė.

   

   

  Gyvenimas šviesus, kaip skaistus Saulės spindulys. Nepaprastas pasiaukojimas, meilė savo šeimai. Pagarba kiekvienam žmogui. Darbšti kaip bitelė, nepaprastai kūrybinga. Gabi ir literatūrai, ir dailei, ir muzikai. Be galo gera, nuoširdi, principinga. Ir nepaprastai graži, gražiausia Lietuvoje ir pasaulyje. MANO PUSYTĖ...

   

  Stasys Tomonis. Juodoji knygelė

   

   

 • Mindaugas.tif

  Mindaugas Tomonis.

   

   

  1975-11-05 žuvo sūnus Mindaugas – mokslo darbuotojas, poetas ir pasipriešinimo sovietinei santvarkai dalyvis.

   

   

  Meteoru sušvitęs ir taip greit užgęsęs čia. Bet ten gyvas Mažiukas Čiukas, užaugęs į didelį Mindaugą. Labai geras, teisingas, tiesus, atviraširdis. Labai kūrybingas. Gabus, rimtas mokslinis darbuotojas. Platūs poezijos polėkiai. Perspektyvoje galėjo tapti rimtu poetu. Begalinis noras kurti, kilti kažkur aukštyn į Saulę...

   

  Stasys Tomonis. Juodoji knygelė

 • Tomonis_tituline.jpg

  Stasys Tomonis – Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėjas.

   

   

   

  ...Jis pats budėdavo prie katalogų ar skaitykloje, aptarnaudavo skaitytojus. Kad ir kas kreiptųsi pagalbos, mokslininkas, profesorius ar studentas, jis pagarbiai atsistodavo ir lydėdavo prie reikiamos kartotekos, katalogo vietos, parodydavo, paaiškindavo. Ir mes patys, susidūrę su retu, sunkiai įveikiamu klausimu, visada prašydavome jo pagalbos – ir visada jos sulaukdavome...

   

  Petronėlė Grybauskienė. Didelis ir ūgiu, ir dvasia

 • Bibliografijos_sk_vedejas_su_bendradarbiais_1979.jpg

  Valstybinės respublikinės bibliotekos bibliografai su vedėju Stasiu Tomoniu 1979 m.

   

   

  ...S. Tomonio iniciatyva Respublikinė biblioteka pradeda leisti išsamius mokslinius bibliografinius leidinius. Žymiausias jų – Lietuvių rašytojų biobibliografinis žodynas. S. Tomonis imasi šį darbą organizuoti su nepaprasta energija ir užsidegimu <...>
  Ir štai 1979 m. išeina Lietuvių rašytojų žodyno 1-asis tomas. Mes, žodynininkės, džiaugiamės ir didžiuojamės žodynu, o dar labiau šio leidinio sumanytoju ir organizatoriumi mūsų Vedėju...

   

  Paulė Mikelinskaitė. Niekada neišdils iš atminties

 • konferencija.jpg

  Stasys Tomonis – mokslinės konferencijos pirmininkas (1979 m.)

   

   

   

  ...S. Tomonio įnašas į bibliografiją labai didelis. Tai ir moksliniai darbai, ir metodinė veikla, ir bibliografiniai leidiniai. S. Tomonio patyrimą randame jo gausiuose straipsniuose, konferencijų pranešimuose. Jis buvo vienas iš iniciatorių organizuojant bibliografų simpoziumus, konferencijas, kuriose buvo analizuojama bibliografijos būklė, numatomos gairės ateičiai...

   

  Birutė Poškutė. Atsiminimų fragmentai

 • mikelinskaite.jpg

  Svarstant leidybos klausimus, šalia sėdi bibliografė Paulė Mikelinskaitė (1988 m.)

   

   

   

  ...Okupuotoje Lietuvoje dirbo iš pirmo žvilgsnio kuklų, bet labai prasmingą ir reikalingą darbą. Tai jis buvo sukūręs Lietuvoje darnią bibliografinio darbo sistemą. Savo atliktą darbą S. Tomonis apibūdino labai kukliai: sakė, jam džiugu, kad pavyko įnešti nors mažą krislelį į lietuvių kultūros plėtojimą.

   

  Paulė Mikelinskaitė. Niekada neišdils iš atminties

 • LMAbiblioteka_paskutine_Tomonio_darbo_vieta.jpg

  Paskutinė Stasio Tomonio darbo vieta – Lietuvos mokslų akademijos biblioteka (1991 m.)

   

   

   

  ...1991 metais S. Tomonis perėjo dirbti į Mokslų akademijos biblioteką. Vieną pavakarę eidama iš darbo sutikau Vedėją. Mudu ilgai vienas kitą „lydėjom“ – prisiminėm visą mūsų bendradarbiavimą. Jis linksmai pasakojo apie savo rašomus prisiminimus, daug juokėmės. Kitą dieną išgirdau, kad S. Tomonis paguldytas į ligoninę.

            Jis išėjo.

   

  Birutė Poškutė. Atsiminimų fragmentai

   

         Stasys Tomonis mirė 1992 sausio 8 dieną.